GERMANY

Master Class with Myra Woodruff, former dancer with the Martha Graham Dance Company, in the University of Drama and Performing Arts in Bratislava, April 2017.

Master Class with Myra Woodruff, former dancer with the Martha Graham Dance Company, in the University of Drama and Performing Arts in Bratislava, April 2017.

Liste von Graham Lehrern in Deutschland

(Berlin)

List of Graham teachers in Germany

Für jede Frage, die Graham Technik(™)  Kurse oder einen Lehrer besonders betrifft, bitte zögern Sie nicht, uns einen Email zu senden >  contact@grahamforeurope.com

 

Anna Athanasiou

Dominika v roku 2013 úspešne absolvovala Teacher Training Program v Martha Graham School. Bola prijatá na dennú formu doktorandského štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde pred tým absolvovala bakalárske štúdium Tanečnej interpretácie (2009) a magisterské štúdium Tanečného umenia (odbor moderný tanec, 2011). Jej dizertačná práca sa zaoberala štýlom Marthy Graham a úspešne ju obhájila v júny 2016, získala tak titul ArtD.

Dominika momentálne vyučuje techniku Graham na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave i na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Tieto hodiny sú určené len pre študentov spomínaných škôl. Vyučuje taktiež otvorené hodiny techniky Graham v Tanečnom divadle Bralen v Bratislave. V januári vyučovala intenzívne workshopy i na AMU v Prahe.

Dominika graduated in 2013 from the Teacher Training Program at the Martha Graham School. She was then accepted as a full time PhD student at University of Drama and Performing Arts in Bratislava, where she had already completed her Bachelors in Dance Interpretation in 2009 and Masters in Modern Dance Teaching in 2011. She wrote her dissertation thesis in Graham field and graduated in June 2016. Dominika is currently teaching the Graham technique(™) at the Dance Department of University of Drama and Performing Arts in Bratislava as well as at the Dance Conservatory of Eva Jacz. These classes are reserved for enrolled students only. She is also teaching open Graham classes in Bralen Dance Theater in Bratislava. In January 2017 Dominka taught intensive workshops at University in Prague.

 

Suleika Fichtner

Iris Florentiny se forme à l'école Martha Graham, dont elle sort diplômée du Professional Training Program en 2011 et du Teacher Training Program en 2012. Elle danse dans le monde entier avec la compagnie Martha Graham de 2010 à 2014. 

Depuis 2014, Iris enseigne la technique Graham(™) à l'Institut de Formation Professionnelle Rick Odums (IFPRO) à Paris. Ses cours ne sont pas que réservés aux étudiants du cursus mais ouverts à tous. 

Iris Florentiny is a graduate of the Graham School and a former dancer with the Martha Graham Dance Company. She toured with the company from 2010 to 2014. Since 2014, she teaches the Graham Technique(™) at the Institut de Formation Professionnelle Rick Odums (IFPRO) in Paris. Her classes are also open to non-students of the program.